تاملات یکی فلز !

فلزات و تامل
187

تاملات یکی فلز !

این یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” شانزدهیمن از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” می باشد. در این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” تمرکزمان تنها بر یک تصویر است که به نحوی ( خواه مستقیم یا غیرمستقیم ) با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد. در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره شد که از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, یکی هم امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا در برگیرنده وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی باشد که این عکس تلنگر آن است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در خدمت هدف اصلی این سایت, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی و خاص در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

وقتی یک آهنگر با اثرش هم نشان میدهد که در این شرایط چگونه به دشواری بر پای ایستاده است ! ؟

این طرح را مسلما بسیاری پیشتر نیز دیده اند. اما شاید برای خیلی ها همچون من, نخستین بار باشد که نمونه اجرائی آنرا نیز بچشم می بینند. در اینگونه طرحها با فضائی مواجهیم که تداعی مفاهیمی متفاوت از هندسه سه بعدی ( x , y و z ) است.

رد برش, جوشکاری و دستگاه سنگ نشان میدهد که این کار نه بصورت ماشینی, بلکه توسط یک استادکار آهنگر ساخته شده است. این جسم بر روی سطح بتنی قرارداده شده و شاید از همین روی میتوان حدس زد که آنرا در یک کارگاه ساختمانی ساخته اند ! ؟

این جسم را با استفاده از پروفیل آهن (ظاهرا قوطی 2*2 ) ساخته اند. اما دشوار میتوان دانست که بجز مقطع یک ستون, جسم بر چه پایه یا سطوح دیگری متعادل ایستاده است ! ؟

در عنوان این یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” هم لفظ ” تامل ” و ” یک ” بکار رفته است. درباره تامل در این اثر و ارتباط بلاشک آن با سازنده اثر, تصویر باندازه کافی حرف برای گفتن دارد.

اما از ” نفر” در زبان فارسی, بجز برای انسان ها, تنها جهت شمارش شتر ( ! ؟ ) استفاده میشود. امید که اینگونه شخصیت دادن به اهل ” جماد “, بر بزرگان زبان شناس چندان برنخورد ! ؟

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.