همنشینی عناصر چند دوران

عناصر معماری سنتی
900

همنشینی عناصر چند دوران

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

عکسها گرچه بسیار حرف در دل دارند, اما عجبا که اینچنین ساکتند ! ؟

در این عکس عناصری از چند دوران هست که شاید همنشینی مسالمت آمیزشان ( ! ؟ ) بیشتر جلب توجه می نماید. سه پایه آهنی شیلنگ آب و . . . چسب کاغذی روی شیشه ها, نشانه هائی هستند که به امروز نزدیکترند و این آخری مربوط به سالهای جنگ است.

قدیمی ترین عناصر را معماری ساختمان, نمای آجری, پاشویه دور حوض وسط حیاط, جدول آجری پیرامون باغچه و . . . فرم در و پنجره های چوبی بنا تشکیل میدهد که درباره هر کدام فراوان میتوان سخن گفت.

اما در این میانه نیز عناصری هست که نه آنقدر سالخورده و جوان نیستند. صندلی ارج, دوچرخه 28  و . . . حصیر روی پنجره ها, از آن جمله اند که این آخری می بایست در تابستانهای بدون کولر, اهالی خانه را از فرط گرما برهاند.

این عکس نیز نظیر بیشمار تصاویر دیگر, یادآور خاطرات و حامل بسیار سخن هاست که تنها زبان گفتگو با آن گروه از بینندگان ( از جمله دکوراسیون بهفرم ) دارد که یا آن دوران ها را بصورتی جدی دیده و حس کرده, یا تاریخ را قدری عمیق تر خوانده یا بخوانند ! ؟

یکی از عناصر معماری سنتی, حوض, فضای سبز و آبنمای حیاط است. ویدئو پیوست ساخت نمونه آبنمای جدیدی را بنمایش میگذارد که جلوه زیبائی از همنشینی آب و آتش است :

همنشینی زیبای آب و آتش !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.