همزیستی عناصر چند دوران

همزیستی عناصر چند دوران
386

همزیستی عناصر چند دوران

یکی از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است. بهمین جهت در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

پیشتر در این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.


در این عکس عناصری از سالیان دور و نزدیک کنار هم نشسته اند. تلقی ما از این همنشینی, همزیستی است. شما در این باره چگونه می اندیشید ؟

این عکس ظاهرا باید مربوط به یک روستا یا خانه ای در ” پائین ” شهر یکی از شهرستانها باشد. پائین را بدانجهت در گیومه آوردم که اگر صاحب این قلم بضاعت ادبی بیشتر میداشت, قطعا لفظی مناسب تر و درخور برای بیان منظور خود انتخاب یا ابداع میکرد.

طرح, جنس و قدمت در چوبی, رنگ آبی که بتازگی برای ” نقاشی” در انتخاب شده, پرده داخل جلوی در که هم حریم اطاق است و نه هیچ شباهتی به انواع حفاظ های ” چند قفله ” فولادی آپارتمانهای شهری ندارد, گوشه فرشی که بنظر نمیرسد دستباف باشد و موکت طرح گلیم که قطعا ماشینی و از انواع ارزان قیمت است, دیوار گچی اطاق که هنوز فرصت و امکان رنگ نیافته, ساعت دیواری باطری خور که بجهت مراقبت از ( ؟ ) با نایلون پوشیده است, وضعیت سیمکشی روکار کلید و پریز اطاق و . . . تلویزیون رنگی ” پُرتابل ” که ظاهرا جزء تشریفات این اطاق است و بر طاقچه ای نشسته که پیشتر جای خیلی چیزهای دیگر بوده, همه و همه از ” همزیستی ” ( ! ؟ ) چند دوران حکایت دارند.

بینندگان سایت ” دکوراسیون بهفرم ” که در سنین گوناگون, دارای تجارب کم یا بیش و . . . در جای جای ایران ( و بلکه جهان ) زندگی میکنند, حتما با چنین عکس هائی پیشتر نیز برخورد داشته اند.

ما هم در ” دکوراسیون بهفرم ” بنا به تجربه و از نگاه خود, درباره هریک از این موارد بسیار حرف داریم. اما شاید نیکوتر آن باشد که سخن کوتاه کنیم و بگذاریم عکس ها خود سخن بگویند ! ؟

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” توقف و تامل بر عکس ها را همچنان ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.