آنچه اهل نظر می بیند, جمله تماشائی نیست !

اهمیت جزئیات در معماری
831

آنچه اهل نظر می بیند, جمله تماشائی نیست !

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

این عکس برای اهل فن چه سخن ها دارد ! ؟

شاید یکی از ویژگیهای چشم آدمی آن باشد که بیشتر جلب چیزها و نکاتی میشود که برجسته تر است. اما نگاه اهل نظر قدری متفاوت و باریک بین تر بوده و متوجه ظرائفی نیز میگردد که شاید در نگاه معمول چندان بچشم نیاید ! ؟

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین,

کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت !

این عکس را احتمالا فروشنده ملک در فضای مجازی گذاشته و در آن بنای نوسازی دیده میشود که بجهت نما و . . . نورپردازی بسیار زیباست. از نکات جالب توجه در نمای این ساختمان, استفاده بجا از مصالح گوناگون می باشد که ضمن تنوع بصری, از نظر فنی نیز جالب توجه می باشد. انواع سنگ, چوب و . . . شیشه, از جمله مصالح اند که معمار بنا هر یک را بجا و باندازه در نما بکار برده است.

نکته مهم دیگر در نمای این ساختمان, پیش آمدگی, عقب نشینی و . . . استفاده مقتصد و بجا از انحناء است که بنا را چشم نواز نموده و چشم را در هنگام نگاه خسته نمیکند. در معماری نما از نور هم باندازه و مناسب استفاده شده که ضمن زیبائی, اقتصادی نیز هست !

اما چیزهائی را هم میتوان دید که چشم را آزار میدهد که شاید مهمترین آن منظره درهم برهم کابلهای مقابل نماست که در کوچه و میان دو تیر برق کشیده اند. راستی شهرداری و . . . ادارات برق مناطق, در برابر زیبائی محلات و شهرها چقدر مسئولیت دارند ! ؟

قرار نیست این سلسله مطالب ” دکوراسیون بهفرم ” چندان باعث ناراحتی گردد و لذا تنها به مورد لوله هواکش عصائی پشت بام اشاره می کنیم و میگذریم. شاید عکاس هم میتوانست بیشتر از این دقت نماید و سلیقه به خرج دهد. اما آنهم نمیتوانست اصلاحی در اصل قضیه باشد ! ؟

با کمی دقت در پیرامون خود میتوانیم متوجه نکاتی جالب و قابل تامل گردیم که شاید در بدو امر چندان بچشم نیاید. این ویدئو خلاقیت کارگری را بنمایش میگذارد که ضمن کاستن از فشار کار, سرعت انجام کار را نیز بمراتب افزایش میدهد :

خلاقیت حین کارهای سخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.