عکسها سخن میگویند ! –  18

ویرانی های جنگ دوم جهانی
92

زندگی و دیگر هیچ !

این یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” هجدهمین از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” می باشد. در این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” تمرکزمان تنها بر یک تصویر است که به نحوی ( خواه مستقیم یا غیرمستقیم ) با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد. در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره شد که از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, یکی هم امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا در برگیرنده وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی باشد که این عکس تلنگر آن است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی و خاص در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

این کوزه گر دهر, چنین جام لطیف /  می سازد و باز بر زمین می زندش ! ؟

یک سال از سقوط فاشیسم هیتلری گذشته و اروپای شرقی غرق ویرانه هائیست که بویژه ناشی از حملات هوائی یکسال آخر ارتشهای متفقین برای ” آزادی ” این کشورها از یوغ نازیسم بود.

عکس, تصویر ” مایکل نش ” را ثبت کرده که در حال عکاسی از خانمی میانسال و البته تنها در ورشو می باشد. عکس سرشار از شوق زندگی و سازندگی است !

آیا این زنان در این لحظه هرگز بفکرشان خطور میکرد که فرزندان و نوه هایشان, 46 سال بعد کمر به ” نابودی ” همان نظام ببندند که روزی برای پیروزی اش بر حکومت دست نشانده فاشیستها, آنچنان ” دست افشانیها ” کرده بودند ! ؟

در این عکس سرمای نوامبر و برف, تصویر آبادانی که هرگز نمیتواند مانع دید ویرانه های پشت آن گردد, لبخند سرد زنی که دیگر بقول شاملو, پای در ” آستانه ” گذاشته و . . . دوربین عکاسی که برای ثبت لحظه ها بسیار صبوری می طلبد, همه و همه یک جهان حرف برای گفتن دارند !

اما روح این یادداشتها توضیحات ” اضافی ” در مورد این عکس و مفاهیمی که در گیومه آمد را بر نمی تابد. پس بگذار سخن کوتاه نموده و تنها بر این بیت از حکیم نیشابور تمرکز کنیم که :

این کوزه گر دهر, چنین جام لطیف,

می سازد و باز بر زمین می زندش ! ؟

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.