با یک سنگ چه میتوان گفت ! ؟

گفتگو با یک آدم سنگی
637

با یک سنگ چه میتوان گفت ! ؟

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.


با یک مجسمه چه ها که نمیتوان گفت و از او چه ها که نمیتوان شنید ! ؟

نویسنده ای 84 سال پیش درگذشته و امروز چه آسوده, سرگرم مطالعه کتابی است که در دستهای سنگی خود دارد !

کتاب ظاهرا توجه رهگذری را نیز سخت بخود جلب نموده و جالب تر آنکه خالق مجسمه نیز برای او جائی مد نظر داشته است ! ؟

ماسک دمِ چانه ” رهگذر ” نشان از ” کرونا ” دارد که گرچه برای ما بسیار آشناست, اما آنهم برای آیندگان تاریخ بسیار حکایتها خواهد داشت ! ؟

مجسمه سالهاست که در میانسالی گابریلو دانونزیو ( Gabriele D’Annunzio ) توقف نموده است. او 74 بهار و زمستان بر این زمین دید و . . . از خود چندین رمان, نمایشنامه و . . . بیادگار گذاشت. بازدید کننده یا . . . جهانگرد ( ؟ ) را گرچه نمی شناسیم, اما چه عجیب که او هم سالهای جوانی را پشت سر گذاشته است !

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” نمیدانیم که آیا این عکس مطابق سناریو از پیش اندیشیده ای گرفته شده, اما روشن است که عکاس متوجه سوژه بوده است. ضمنا دشوار بتوان دریافت که در ذهن این ” رهگذر ” یا . . . ” بازیگر ” نیز چه میگذرد ! ؟  

این هشتمین یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” بود. ما در آینده نیز توقف و تامل در عکس ها و تصاویر را پی خواهیم گرفت !

اگر قرار بر آموختن باشد, با دقت در پیرامون خود و . . . طبیعت نیز فراوان میتوان آموخت ! ؟

آموزش بافندگی توسط یک عنکبوت !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.